CYFLOGI!!

Wedi ei leoli ar Ystad Brondanw, rydym yn gaffi bach tymhorol oddifewn gerddi hyfryd Plas Brondanw, Llanfrothen.

Rydym yn gweini cynnyrch lleol o’r ansawdd gorau a bwyd cartref, ac yn chwilio am rhywyn o’r un meddylfryd i ymuno a’n tim cyfeillgar. Rhywyn sydd yn angerddol am bobi cacennau a sydd a dealltwriaeth da a chadarn o goginio sylfaenol. Mae’r parodrwydd i ddysgu a dangos menter hefyd yn bwysig.

Oherwydd ein lleoliad gwledig mae trafnidiaeth car yn hanfodol.

Mae’r tal yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

I geisio am swydd gyda ni ebostiwch CV at enquiries@plasbrondanw.com

 

 

Noson Tapas Mecsicanaidd

Cau am Dymor y Gaeaf

Bydd Caffi Plas Brondanw yn cau ei ddrysau am dymor y Gaeaf ar Fedi’r 30fed .

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a’n cefnogi dros y misoedd diwethaf.

Rhaid pwysleisio y bydd y Gerddi ar agor drwy’r Gaeaf a gellir gael mynediad drwy’r giat mawr glas i’r dde i’r Caffi. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat yma.

Yn ogystal, cadwch olwg ar ein dudalen newyddion am unrhyw ddigwyddiadau dros y Gaeaf, fel nosweithiau fwyd arbennig.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill, felly……..hwyl am y tro….

 

Lowri Jones a’r Staff

Recriwtio

YN EISIAU

Mae angen staff tymhorol  yng Nghaffi Plas Brondanw.

Rydym yn dim cyfeillgar a gweithgar ac yn chwilio am rhywun i ymuno a ni pan ail agorwn ym mis Mawrth. Eich dyletswyddau bydd gweini ar fyrddau , gwneud te/ coffi a.y.y.b., gweini cacennau, golchi llestri, croesawu ymwelwyr a defnyddio til.

 

Hefyd, mae safle ar gael fel cymorthydd cegin yn paratoi cacennau a  phrydau o fwydlen  syml.

 

Mae’r cyflog yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch a Lowri Jones ar 07584621152 neu gadewch neges ar 01766772772 neu gyrrwch e-bost at enquiries@plasbrondanw.com

Caffi Plas Brondanw

Mae’r tymor wedi dod i ben eto eleni felly bydd ein Caffi yn cau ar Fedi’r 29ain. Diolch o galon i bawb ddaru ddod draw i’n cefnogi yma yng Nghaffi Plas Brondanw. Mae wedi bod yn dymor da iawn ac rydym wedi mwynhau gweld eto cyn-gwsmeriaid ac wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd a diddorol.

Mae wedi bod yn fraint cynnal nifer o briodasau hyfryd yma hefyd, pobl lleol ac i ffwrdd, pob un yn falch iawn o rannu eu diwrnod arbennig yng ngerddi unigryw  Clough Williams Ellis.

A phrofiad newydd y tymor hwn oedd cael y ty, Plas Brondanw ei hun, an agored am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Mae pawb wedi mwynhau’n ofnadwy ac mae Dylan Williams, y curadur, wedi bod yn boblogaidd iawn, iawn!!

Felly, diolch i bawb unwaith eto ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ol y flwyddyn nesaf.

 

O.N Cofiwch fod y Gerddi yn dal i fod ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac mi fydd Paul, y garddwr, o gwmpas rhan fwyaf o’r amser i ateb unrhyw gwestiwn neu i gael sgwrs. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat mawr glas i roi arian mynediad.

Gwirfoddolwyr

Hoffech chi helpu i gadw gerddi Plas Brondanw yn ffyniannus a hardd? Mae Paul y prif arddwr  yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo yn y gerddi. Mae amrywiaeth eang iawn o dasgau addas i holl sgiliau a lefelau ffitrwydd, a gweithio yn y t? gwydr ar gyfer y dyddiau prin o dywydd  drwg.

 

Felly os oes diddordeb gennych mewn gweithio mewn creadigaeth  hanesyddol unigryw mewn lleoliad trawiadol galwch Paul ar 01766 772772 neu e-bostiwch  headgardener1@outlook.com

Caffi ar agor

Bydd Caffi Plas Brondanw yn agored eto ar dydd Sadwrn y 3ydd, o 10yb – 4yh, 7 diwrnod yr wythnos, a’r gerddi 10yb – 5yh, hefyd 7 diwrnod yr wythnos. Cost mynediad yw £5 y pen, ond nid oes anfen talu dim ond i ddefnyddio’r caffi.

Mae’r Plas ei hun yn awr yn agored i’r cyhoedd fel oriel gelf yn arddangos gwaith Susan Williams-Ellis ac amryw artistiaid lleol drwy’r tymor. Nid oes cost mynediad.

http://https://www.plasbrondanw.com/oriel-brondanw-2/?lang=cy

Staff Caffi a Gerddi

Rwyf wedi bod yn llwyddianus iawn yn dod o hyd i staff newydd i’r caffi. Rwy’n edrych ymlaen i weithio gyda nhw a chroesawu nol yr hen rai! Diolch i bawb arall ddaru holi.

Rydym yn ail agor y caffi ar y 1af o Ebrill, 2017.

Yn y cyfamser mae’r gerddi yn parhau i fod yn agored bob diwrnod o’r wythnos. Gellir rhoi arian mynediad yn y blwch gonestrwydd ar ochor arall y giat mawr glas. Mae’r eirlysiau yn awr allan!

Yn ogystal, mae garddwr newydd wedi ei benodi, Mr Paul o’ Byrne. Efallai y gwelwch ef o gwmpas y gerddi. Mae yn gweithio’n galed i gael y lle yn barod ar gyfer tymor y Gwanwyn. Ar hyn o bryd mae pwll “ y dyn tan bach” yn cael ie glirio o ordyfiant a’r ffynnon yn cael ei drwsio. Mi fydd Paul yn falch i ateb unrhyw gwestiwn sydd ganddoch.

Yn ol ym mis Hydref mi roddwyd system “biomass” i mewn i gynhesu’r Plas, y caffi, yr Orendy, y ty gwydr a rhai o’r tai o gwmpas. Cafodd hyn ei wnued gyda’r niwed lleiaf i’r gerddi, diolch i Keith W. Jones ac ESP.

Staff

hysbyseb staff 2017

Gwaith yn y Gerddi

Mae Stad Brondanw yn gosod system biomas newydd fydd yn cynhesu’r Plas a rhai o’r adeiladau cyfagos.

Yn dilyn y broses o ymgynghoriaeth, penderfynwyd mai’r ffordd orau o redeg y peipiau oedd drwy rannau o’r ardd.

Bydd y tirlun yn cael ei adnewyddu yn dilyn y gwaith.

 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis, ESP Energy a Keith W. Jones.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu a ni ar 01743 241 181.

 

Nodir,nid yw defnydd o’r toiledau ar gael yn ystod y cyfnod yma ond mae’r Gerddi ar agor fel arfer. Dim ond darn bach o’r ardd sy’n cael ei effeithio.

Cau dros Gaeaf

Mae Caffi Plas Brondanw yn cau ar y 30ed o Fedi am y Gaeaf. Tan hynny byddwn yn gweini te, coffi a chacennau o 10yb – 3yh. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a ni ers ail agor ym mis Mawrth, mae wedi bod yn dymor llwyddianus ac rwyf wedi cwrdd a llawer o bobol hyfryd dros ben.

Byddaf yn cynnal nifer o nosweithiau bwyd dros misoedd y Gaeaf, a bydd manylion am y rheiny ar y wefan yma, Facebook a Twitter.

Mae’r Gerddi eu hunain yn aros ar agor dros y Gaeaf fel yr arfer. Mae blwch gonestrwydd ar ochor arall y giatiau mawr glas i dderbyn taliadau a rhoddion.

Eto, hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi ac edrychaf ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill.

Lowri Jones.

Caffi ar gau

Ymddiheuriadau, ond y bydd caffi Plas Brondanw ar gau heddiw Mai 19, 12 – 4yh  oherwydd mae priodas yn cael ei gynnal. Bydd y gerddi ar agor fel arfer ond bydd yr Orendy yn cael ei ddefnyddio o 1 – 2 yh.

Diolch,

 

Lowri Jones.

Ceirios Brondanw

Mae blagur coed ceirios godidog Plas Brondanw wedi dechrau blodeuo’r wythnos yma. Dewch draw, mae nhw’n werth eu gweld!! Mae’r gerddi yn edrych yn wych hefyd, diolch i’n garddwr Peter Hill.

“Lle i enaid gael llonydd”2015-04-12 07.47.37

Blog Gwadd

Hoffwn gyflwyno Llinos Griffin fel ein blogyr gwadd yr wythnos yma.http://https://www.plasbrondanw.com/wp-content/uploads/2016/03/PLAS-BLOG-gan-Llinos.pdf

Helfa Wya Pasg

Diolch mawr i bawb ddaeth i’n Helfa Wya dydd Gwener. Braf oedd gweld y gerddi yn llawn plantos.

Newid diwrnod yr Helfa Wyau

http://www.bbc.co.uk/weather/2644055

Felly, achos fod yn gaddo glaw mawr dydd Sadwrn, rydan ni wedi penderfyny symud yr Helfa Wyau at ddydd Gwener y 25ain yn lle.

Gobeithio fod hyn ddim yn newid plania bobol gormod ac y byddwch yn dal yn gallu dod!

12 y.h. £2 y plentyn  mynediad am ddim i’r gerddi i rieni/ gwarchodwyr.

Dewch a bag, basged neu boned eich hunain.

Dewch yn llu!

Angen staff

hysbyseb staff

Gerddi ar agor am elusen

Scan0001

Tocynnau

Mae tocynnau yn awr ar gael am ein noson cerddoriaeth ym mis Gorffennaf!!Catrin Finch poster

Noson Gerddorol 18fed o Orffennaf.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd noson gerddorol  yng Ngerddi Plas Brondanw eto eleni.

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i groesawu “brenhines y delyn” Catrin Finch!

“…….Catrin Finch yw un o delynorion mwyaf medrus ei chenhedlaeth……”

“……mae wedi ymddangos gyda cherddorfeydd gorau’r byd ac wedi recordio gyda’r rhan fwyaf o’r prif gwmniau recordio rhyngwladol…..”

Bydd mwy o fanylion am amseroedd a thocynnau ar gael yn fuan.

 

Newyddion Caffi

Mae ystafell Caffi’r Plas wedi ei archebu ar gyfer parti preifat am 12.30 tan 3 ar ddydd Sul Ebrill y 19ed. Bydd y Caffi yn gweini bwyd a diod fel arfer i gwsmeriaid eraill ond bydd rhaid eistedd tuallan ar y patio.

Ymddiheurwn am unrhyw anhawster a achosir.

Cau Ebrill 8fed

Yn anffodus bydd y Caffi ar gau ar ddydd Mercher yr 8fed o Ebrill gan na fydd trydan yma drwy’r dydd, tra mae Scottish Power yn gwneud gwaith ar y leiniau trydan o gwmpas.

Bydd y gerddi yn agored yr un fath ond bydd rhaid defnyddio y giatiau gwaelod tra fod gwaith yn cael ei wneud ar y goeden cnau Ffrengig y tuallan i’r prif fynedfa.

Ymddiheurwn am unrhyw anhawster a achosir gan hyn.

Bwydlen newydd Caffi Plas

Dim ond wythnos ac ychydig ar ol tan ryda ni’n agor! Dyma’r fwydlen ar gyfer 2015. Bwyd cartref ffres yn defnyddio cynnyrch lleol lle bynnag a sy’n bosib. Dewch draw i’n gweld dros y Pasg!!menu 2015new menu

Helfa Wyau Pasg

Dewch i fwynhau gerddi hudol Plas Brondanw, a thra ma’r plantos yn hel wyau Pasg gewch chitha fwynhau panad a chacen gartref…….neu wydriad o win a phlatiad o nibls…..neu botal o gwrw neu ddau!!

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

Caffi Plas yn ail agor 2015

 

Helo bawb, bydd Caffi Plas Brondanw yn ail agor ar Fawrth y 28ain. Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu yn ol yma ar ol y Gaeaf. Mae’r gerddi yn dal i edrych yn wych, mae’r garddwyr wedi bod wrthi ymhob tywydd yn cadw’r lle yn dwt ac yn daclus, ac yn paratoi am y Gwanwyn

Sir Clough's afternoon tea.

Sir Clough’s afternoon tea.

BWYDLEN BLWYDDYN NEWYDD TSEINIAIDD 21ST Chewefror

welsh chinese new year

Noson thema De Ddwyrain Asia

Noson thema De Ddwyrain Asia ym Mhlas Brondanw, ar nos Sadwrn yr 22ain o Dachwedd, rhwng 6 a 9y.h.

              Y FWYDLEN

I ddechrau…

…o Fietnam  –  Nem cuon a Nuoc cham ,corgimwch, porc, perlysiau, llysiau amrwd a nwdls fermitseli wedi lapio mewn papur reis gyda dip leim a tsili.

        ..ac o Wlad Thai  –  Laab gaai (cyw iar sbeislyd wedi’i dorri’n fan mewn deilen o letys little gem).

 

Prif bryd…

        ..o Indonesia  –  Rendang cig eidion (cyri poeth sbeislyd, gyda choconyt, tamarind a siwgwr palmwydd)

        Salad (ciwcymer, cneuen goco ffres a tsili coch)

        Reis jasmin wedi’i stemio.

 

Ac i orffen…

..o Indonesia  –  Parffe sinsir a leim ( a siard o doffi tsili)

                                £19.95 y pen

Archebwch yn gynnar i fod yn siwr cael bwrdd, gan ffonio Lowri ar 01766 772772 neu 07584 621152. Gallaf arlwyo ar gyfer llysieuwyr, does mond isio gofyn.