newyddion

CYFLOGI!!

Wedi ei leoli ar Ystad Brondanw, rydym yn gaffi bach tymhorol oddifewn gerddi hyfryd Plas Brondanw, Llanfrothen.

Rydym yn gweini cynnyrch lleol o’r ansawdd gorau a bwyd cartref, ac yn chwilio am rhywyn o’r un meddylfryd i ymuno a’n tim cyfeillgar. Rhywyn sydd yn angerddol am bobi cacennau a sydd a dealltwriaeth da a chadarn o goginio sylfaenol. Mae’r parodrwydd i ddysgu a dangos menter hefyd yn bwysig.

Oherwydd ein lleoliad gwledig mae trafnidiaeth car yn hanfodol.

Mae’r tal yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

I geisio am swydd gyda ni ebostiwch CV at enquiries@plasbrondanw.com

 

 

Noson Tapas Mecsicanaidd

Cau am Dymor y Gaeaf

Bydd Caffi Plas Brondanw yn cau ei ddrysau am dymor y Gaeaf ar Fedi’r 30fed .

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a’n cefnogi dros y misoedd diwethaf.

Rhaid pwysleisio y bydd y Gerddi ar agor drwy’r Gaeaf a gellir gael mynediad drwy’r giat mawr glas i’r dde i’r Caffi. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat yma.

Yn ogystal, cadwch olwg ar ein dudalen newyddion am unrhyw ddigwyddiadau dros y Gaeaf, fel nosweithiau fwyd arbennig.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill, felly……..hwyl am y tro….

 

Lowri Jones a’r Staff

Recriwtio

YN EISIAU

Mae angen staff tymhorol  yng Nghaffi Plas Brondanw.

Rydym yn dim cyfeillgar a gweithgar ac yn chwilio am rhywun i ymuno a ni pan ail agorwn ym mis Mawrth. Eich dyletswyddau bydd gweini ar fyrddau , gwneud te/ coffi a.y.y.b., gweini cacennau, golchi llestri, croesawu ymwelwyr a defnyddio til.

 

Hefyd, mae safle ar gael fel cymorthydd cegin yn paratoi cacennau a  phrydau o fwydlen  syml.

 

Mae’r cyflog yn gystadleuol ac yn ddibyniadwy ar brofiad.

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch a Lowri Jones ar 07584621152 neu gadewch neges ar 01766772772 neu gyrrwch e-bost at enquiries@plasbrondanw.com

Caffi Plas Brondanw

Mae’r tymor wedi dod i ben eto eleni felly bydd ein Caffi yn cau ar Fedi’r 29ain. Diolch o galon i bawb ddaru ddod draw i’n cefnogi yma yng Nghaffi Plas Brondanw. Mae wedi bod yn dymor da iawn ac rydym wedi mwynhau gweld eto cyn-gwsmeriaid ac wedi gwneud nifer o ffrindiau newydd a diddorol.

Mae wedi bod yn fraint cynnal nifer o briodasau hyfryd yma hefyd, pobl lleol ac i ffwrdd, pob un yn falch iawn o rannu eu diwrnod arbennig yng ngerddi unigryw  Clough Williams Ellis.

A phrofiad newydd y tymor hwn oedd cael y ty, Plas Brondanw ei hun, an agored am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Mae pawb wedi mwynhau’n ofnadwy ac mae Dylan Williams, y curadur, wedi bod yn boblogaidd iawn, iawn!!

Felly, diolch i bawb unwaith eto ac edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ol y flwyddyn nesaf.

 

O.N Cofiwch fod y Gerddi yn dal i fod ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac mi fydd Paul, y garddwr, o gwmpas rhan fwyaf o’r amser i ateb unrhyw gwestiwn neu i gael sgwrs. Mae blwch gonestrwydd ar ochor fewnol y giat mawr glas i roi arian mynediad.

Gwirfoddolwyr

Hoffech chi helpu i gadw gerddi Plas Brondanw yn ffyniannus a hardd? Mae Paul y prif arddwr  yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo yn y gerddi. Mae amrywiaeth eang iawn o dasgau addas i holl sgiliau a lefelau ffitrwydd, a gweithio yn y t? gwydr ar gyfer y dyddiau prin o dywydd  drwg.

 

Felly os oes diddordeb gennych mewn gweithio mewn creadigaeth  hanesyddol unigryw mewn lleoliad trawiadol galwch Paul ar 01766 772772 neu e-bostiwch  headgardener1@outlook.com

Caffi ar agor

Bydd Caffi Plas Brondanw yn agored eto ar dydd Sadwrn y 3ydd, o 10yb – 4yh, 7 diwrnod yr wythnos, a’r gerddi 10yb – 5yh, hefyd 7 diwrnod yr wythnos. Cost mynediad yw £5 y pen, ond nid oes anfen talu dim ond i ddefnyddio’r caffi.

Mae’r Plas ei hun yn awr yn agored i’r cyhoedd fel oriel gelf yn arddangos gwaith Susan Williams-Ellis ac amryw artistiaid lleol drwy’r tymor. Nid oes cost mynediad.

http://https://www.plasbrondanw.com/oriel-brondanw-2/?lang=cy

Staff

hysbyseb staff 2017

Cau dros Gaeaf

Mae Caffi Plas Brondanw yn cau ar y 30ed o Fedi am y Gaeaf. Tan hynny byddwn yn gweini te, coffi a chacennau o 10yb – 3yh. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ymweld a ni ers ail agor ym mis Mawrth, mae wedi bod yn dymor llwyddianus ac rwyf wedi cwrdd a llawer o bobol hyfryd dros ben.

Byddaf yn cynnal nifer o nosweithiau bwyd dros misoedd y Gaeaf, a bydd manylion am y rheiny ar y wefan yma, Facebook a Twitter.

Mae’r Gerddi eu hunain yn aros ar agor dros y Gaeaf fel yr arfer. Mae blwch gonestrwydd ar ochor arall y giatiau mawr glas i dderbyn taliadau a rhoddion.

Eto, hoffwn ddiolch i bawb am ein cefnogi ac edrychaf ymlaen i’ch croesawu yn ol ym mis Ebrill.

Lowri Jones.

Caffi ar gau

Ymddiheuriadau, ond y bydd caffi Plas Brondanw ar gau heddiw Mai 19, 12 – 4yh  oherwydd mae priodas yn cael ei gynnal. Bydd y gerddi ar agor fel arfer ond bydd yr Orendy yn cael ei ddefnyddio o 1 – 2 yh.

Diolch,

 

Lowri Jones.